Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro přístup a užívání webových stránek www.mmarket.cz


platné pro nákup zboží nebo služeb na webové stránce, provozované obchodní společností 

M myself s.r.o.., IČO 09334041, se sídlem Praha 1, Příčná 1892/4, PSČ 110 00, (dále jen „M myself“ a „VOP“).

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a nebo nákup zboží společnosti M myself s.r.o. (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti M myself s.r.o. a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.mmarket.cz  (dále jen „eshop“) hodlá zakoupit u společnosti M myself s.r.o. zboží a nebo službu (dále jen „Zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím coby fyzickou osobou - spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Zákazník“).

2. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Potom, co ji zákazník s M myself s.r.o. uzavře, zůstane evidována a archivována u společnosti M myself s.r.o. a není Zákazníkovi přímo přístupná.

3. Společnost M myself s.r.o. je oprávněna VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Zákazníci jsou o změně VOP informováni na Portálu, kde je rovněž dostupné plné znění aktuálních VOP.

4. Uzavřením Smlouvy se dovozuje, že Zákazník s novým zněním VOP byl seznámen a souhlasím s nimi.

5. Na Portálu mohou být u konkrétní nabídky zboží některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP. M myself s.r.o. nabízí Zákazníkům jakoukoli akci, která má odlišné podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, vyjma situace, kdy by jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, v takovém případě se použije ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a nebo množstvím prodaného zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. M myself s.r.o. je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

II. Uzavření Smlouvy

1. M myself s.r.o. na portálu nabízí ke koupi Zboží (včetně jeho cen), které Zákazník může koupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých dle platných právních předpisů.

2. Možnost uzavření Smlouvy se společností M myself s.r.o. za podmínek uvedených v nabídce na portálu zůstává v platnosti po dobu uvedenou na portálu a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce. Zákazník bere na vědomí, že M myself s.r.o. není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které v minulosti podstatným či opakovaným způsobem porušily Smlouvu či VOP.

3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy, a to v českém jazyce. Přístup a užití portálu ze strany zákazníka v souladu s VOP je bezplatný. Náklady vzniklé zákazníkovi na jeho straně při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí zákazník.

4. Při registračním procesu na portálu a při jakékoliv dalším užívání portálu je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné.

5. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn individuálním uživatelským jménem a heslem. Zákazník má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7. Pro uzavření smlouvy zákazník na portálu vybere zboží, které má v úmyslu zakoupit včetně jeho množství. Svoji volbu následně zákazník potvrdí kliknutím na tlačítko „do košíku“. Poté co zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „Objednávka“. V rámci přehledu objednávky Zákazník uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného Zboží, jako je preferované datum a čas doručení (dále jen „Objednávka“).

8. Minimální hodnota Zboží v Objednávce je 500,- Kč, poplatek za dopravu zboží je 99,- Kč. Doprava Zboží je zdarma při hodnotě objednávky 1.000,- Kč.

9. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zadal. Po zvolení platební metody zákazník objednávku odešle kliknutím na tlačítko „DOKONČIT A ZAPLATIT“. Smlouva mezi M myself s.r.o. a zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany zákazníka.

10. M myself s.r.o. neprodleně po uzavření smlouvy potvrdí zákazníkovi objednávku, a to na emailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

11. M myself s.r.o. je oprávněna v odůvodněných případech a v závislosti na charakteru objednávky zákazníka požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.

12. M myself s.r.o. zákazníkovi doručí a předá zboží dle objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, případně na místo oběma stranami smluvené. Zboží je zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese zákazníka a která osobě, která zákazníkovi zboží předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost.

13. M myself s.r.o. je oprávněna prověřit věk zákazníka v souvislosti s prodejem určitého druhu zboží, u kterého zákonná úprava omezuje prodej dle věku, a to nahlédnutím do zákazníkova průkazu totožnosti. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je M myself s.r.o. oprávněna jednostranně s okamžitou účinností odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s objednávkou.

14. Vlastnické právo k zboží přechází na zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny zboží.

III. Změna a zrušení Objednávky

1. Zákazník při registraci a uzavření Smlouvy výslovně prohlašuje, že:
(i) je plně svéprávný;
(ii) pokud je mladší 18 let či je zastoupen zákonným zástupcem, nebude na portálu objednávat zboží, u nějž je dána právními předpisy pro jejich prodej či konzumaci věková hranice 18 let;
(iii) údaje poskytnuté M myself s.r.o. jsou přesné, úplně a pravdivé;
(iv) při zahájení užívání portálu se seznámil s těmito VOP a s jejich obsahem je plně srozuměn a zavazuje se jimi řídit.

IV. Změna a zrušení Objednávky

1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na portálu v souladu s postupem dle bodu článku II. těchto VOPD.

2. Změna objednávky je možná výlučně ze strany M myself s.r.o., a to i v případech uvedených v těchto VOP či pokud k tomu zaměstnanec společnosti M myself s.r.o. kontaktuje zákazníka se sdělením, že objednané zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení objednávky nejsou aktuálně dostupné.

3. Zrušení objednávky je možné písemně, nebo telefonicky nejpozději do 21:00 hod. dne předcházejícího dni doručení Zboží. V den doručení může zákazník změnit se souhlasem M myself s.r.o.  pouze čas či adresu doručení. Tímto ujednáním není dotčeno právo zákazníka od smlouvy odstoupit.

4. Marným pokusem o doručení zboží není dotčeno právo společnosti M myself s.r.o. požadovat a vymáhat smluvní pokutu za náklady na přípravu a expedici objednávky ve výši 300,- Kč a bude zákazníkovi účtována při příštím nákupu. V případě neuhrazení smluvní pokuty M myself s.r.o. vyhrazuje právo blokace účtu zákazníka.

5. Zákazník je při změně či zrušení objednávky povinen uvést číslo a datum objednávky.

6. V případě zrušení objednávky z důvodu zpožděného doručení objednávky není dotčeno právo M myself s.r.o. požadovat a vymáhat Smluvní pokutu a to v případě, že se bude jednat o zpoždění do 120 minut.

7. V případě zrušení objednávky bude již zaplacená částka připsaná na jeho uživatelský účet v portálu. V případě požadavku Zákazníka na převedení částky na jeho bankovní účet, je zákazník povinen se s takovou žádostí písemně obrátit na emailovou adresu info@mmarket.cz a v této žádosti uvést identifikaci jeho bankovního účtu.

V. Odstoupení od Smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má zákazník právo od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží a to i od jednotlivé položky zboží. V případě odstoupení od smlouvy zákazník může předat zboží ihned osobě, která mu jej za M myself s.r.o. předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od smlouvy telefonicky M myself s.r.o. nebo prostřednictvím portálu a zaslat zboží na své náklady na adresu M myself s.r.o. , Průběžná 5, Hoštice, 250 69.


2. Zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od smlouvy, týká-li se zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zákazník též nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, jakož i o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich obal.

3. Zákazník vrací zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od smlouvy a následném vrácení zboží zákazník odpovídá společnosti M myself s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4. V případě platného odstoupení od smlouvy bude cena zboží nebo její poměrná část připsána do 7 dnů na jeho uživatelský účet v portálu. V případě požadavku zákazníka na převedení částky na jeho bankovní účet, je zákazník povinen se s takovou žádostí písemně obrátit na emailovou adresu info@mmarket.cz a v této žádosti uvést identifikaci jeho bankovního účtu.

VI. Práva z vadného plnění a reklamační proces

1. Zákazník je povinen předané zboží z objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout M myself s.r.o.. Pokud zboží při předání zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje zákazník zboží v záruční době u společnosti M myself s.r.o.. Práva z vadného plnění může zákazník uplatnit na adrese Průběžná 5, Hoštice, 250 69 společnosti M myself s.r.o.  nebo prostřednictvím portálu a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost M myself s.r.o. tímto informuje zákazníka, že s ohledem na povahu zboží, nemusí být ze strany společnosti M myself s.r.o. jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a nebo nepodaří-li se prokázat, že zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Společnost M myself s.r.o. dále informuje zákazníka, že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností M myself s.r.o. za vady může upravit reklamační řád M myself s.r.o..

2. V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad poskytnut klientovi v jeho osobním účtu na www.mmarket.cz .

3. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

4. Neoznámí-li zákazník vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5. M myself s.r.o. je povinna dodat zboží ve shodě se smlouvou, bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní zboží v jakosti střední a jde-li o smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Poškození balení zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výhradně M myself s.r.o. .

6. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se nepovažují  vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

7. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí zboží při doručení) na zákazníka, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou M myself s.r.o. způsobila porušením své povinnosti.

8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

9. Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

  • Prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,
  • Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 30 % celkové váhy daného objednaného zboží;
  • Opotřebeného zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  • Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
  • Vyplývá-li to z povahy zboží. 


10. Záruční doba běží od okamžiku dodání zboží zákazníkovi. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu M myself s.r.o.

11. Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu M myself s.r.o. a vadné zboží společnosti M myself s.r.o. předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

12. M myself s.r.o. je povinna vydat zákazníkovi po jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. M myself s.r.o. zároveň informuje zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. M myself s.r.o. nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

13. Je-li vada odstranitelná, může se zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může zákazník buď odstoupit od smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

14. Nemá-li podle smlouvy zboží náležité vlastnosti, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému zboží odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu M myself s.r.o. nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

VII. Cena Zboží

1. Zákazník bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladu.

2. Cenu Zboží a případné další náklady dle dmlouvy hradí zákazník bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány či hotově nebo stravenkami při převzetí zboží.

3. Ceny zboží uvedené na portálu jsou uvedeny včetně DPH. V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty M myself s.r.o. nevystavuje daňový doklad za zakoupené zboží. Při převzetí zboží bude zákazníkovi předán dodací list obsahující jednotlivé položky zboží a jejich cenu. Daňový doklad bude následně ke stažení na zákaznickém účtu na Portálu.

VIII. Platební podmínky

1. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. M myself s.r.o. není povinna zboží z objednávky zákazníkovi odeslat před tím, než bude kupní cena za zboží zákazníkem uhrazena.

2. Na zaplacení ceny zboží se použije i případný aktivní zůstatek na zákaznickém účtu zákazníka. cena zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

3. Jakmile Zákazník uhradí zboží, doručí M myself s.r.o. společně s objednávkou zákazníkovi účtenku vystavenou v souladu se zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.

4. M myself s.r.o. vydá zákazníkovi bez zbytečného odkladu potom, co mu byla cena zboží uhrazena jedním z výše popsaných způsobů a zboží bylo předáno, daňový doklad, a to na e-mailovou adresu zákazníka nebo bude ke stažení na jeho profilu na portálu.

IX. Odpovědnost a záruky

1. M myself s.r.o. nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých zákazníků, způsobu, jimž portál využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně zákazníka.

2. M myself s.r.o. nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod portálu, ani za výpadky portálu způsobené přerušením přívodu elektrické energie.

3. M myself s.r.o. nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím portálu ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

4. M myself s.r.o. neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od M myself s.r.o., a to zejména provozovatelů platebních systému, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

5. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a M myself s.r.o. dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti M myself s.r.o. vyřídit, bude o tom zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který zákazník uvede v objednávce jako kontaktní.

6. M myself s.r.o. také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

7. M myself s.r.o. si vyhrazuje právo aktuální nabídkou na Portálu zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé), jakož i u jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

X. Další ujednání

1. Zákazník bere na vědomí, že veškerý obsah tvořící portál je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat portál výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah portálu.

2. Zákazník užívá portál na vlastní riziko, výhradně s jeho účelem a bere na vědomí, že fotografie zboží na portálu jsou pouze ilustrativní.

3. M myself s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na portálu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající portál ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

4. M myself s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup zákazníka nebo jiné třetí osoby k portálu.

5. M myself s.r.o. není ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

XI. Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce.

2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah související s užitím portálu nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti M myself s.r.o..

2. Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

4. Kontaktní údaje zákaznické podpory M myself s.r.o.  jsou uvedeny na webovém portálu www.mmarket.cz . Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: info@mmarket.cz, telefonní číslo: 777 979 922. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@mmarket.cz.

5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.14.2021